Om Løkenåsen

Løkenåsen er et vakkert og attraktivt utbyggingsområde i Fet kommune, Akershus.  300 mål skal bygges ut til private boliger de nærmeste årene.

Løkenåsen Eiendomsutvikling AS utvikler ett av Østlandets mest unike boligområder, Løkenåsen Del 2. Vi utvikler og bygger infrastruktur på 300 mål, som vederlagsfritt skal overleveres til Fet kommune 4. kvartal 2019. Tomtene selges til utbyggere – både profesjonelle aktører og private tomtekjøpere. Denne prosessen begynte i april 2018 og skal ferdigstilles i oktober 2019. Hele den store, skogkledte åsen vil på bare 18 måneder forvandles til et stort, attraktivt boligområde med dertil infrastruktur. 

Løkenåsen Eiendomsutvikling AS antar at det vil gjennomføres en betydelig aktivitet og utbygging av boliger i området fra sommeren 2019 og frem til år 2024 – da også den nye Fetsund-broen forventes ferdigstilt.

Vei, fortau og gatebelysning
Det skal bygges i overkant av 3.0 km vei med bredt fortau og gatebelysning. Hovedveien, en forlengelse av Løykjelia, er 1.3 km. I tillegg vil det bygges ni mindre veier, som tilsammen sikrer alle beboere en sikker og god adkomst til sine respektive boliger og ute- og oppholdsarealer.

Bussholdeplass
Det etableres bussforbindelse fra tilstøtende Granåsen gjennom Løkenåsen 2 og ned til riksvei 22, hvor det også etableres en bussholdeplass inne på Løkenåsen Del 2.

Strøm og Fiber 
Infratek AS sørger for strøm til alle de omtrent 320 husstandene som Løkenåsen Del 2 består av. Det er beregnet tilstrekkelig med kapasitet for å dekke fremtidig strømbehov, eks. flere el-biler. Lokalleverandøren Tveco AS leverer fiber.

Vann og Avløp
Kobles opp mot eksisterende anlegg i Løkenåsen 1.  Det vil bli lagt ny vannledning til NRVs eksisterende høydebasseng som sikrer vannforsyningen i området.

Nytt Høydebasseng (vanntårn)
Nytt høydebasseng etableres på toppen av Løkenåsen som forsyner store deler av nytt område med drikkevann og brannvann. Nytt høydebasseng fylles opp fra NRVs eksisterende høydebasseng ved hjelp av ny pumpestasjon og eget påfyllingsrør som legges sammen med øvrige vann- og avløpsrør. Fet kommune skal overta og drifte dette høydebassenget når det er ferdigstilt.

Ca. 320 boenheter fordelt på hus, småhusbebyggelse, 2-mannsboliger og leiligheter
Det skal etableres og bygges en god miks av ulike typer hustyper og leiligheter. Her er det avsatt større tomter til tunbebyggelse, store ene- og tomannsboliger, mindre boliger i rekke samt leiligheter fordelt over flere mindre huskropper/bygninger.

Masser som skal flyttes og eller bearbeides 
Det skal sprenges totalt 100 000 m3 fjell og estimert 30 000 m3 med steinfyllinger skal etableres. Derfor er det etablert eget knuseverk på området for å produsere pukk og fyllmasse. Dette gjøres for å redusere transport av masser ut og inn av området, som igjen skåner både naboer og miljøet. 

Utførte studier av massebalanse for Løkenåsen 2 viser at bygging av Infrastruktur og opparbeidelse av tomtene gir en massebalanse på omtrent null. Dermed er behovet for transport av masser ut og inn av anleggsområdet, minimalt. Det vil derimot være et behov for tilkjørte masser med jord som i første rekke skal brukes til å «plastre» eller dekke til alle steinfyllinger som oppstår som et resultat av bygging av veier. God tildekking av jord vil begrense sårene etter infrastruktur og gi et dempet innsyn fra avstand.

Leverandører
Leif Grimsrud AS (et selskap i hovedsak eiet av Veidekke ASA) er totalentreprenør for grunnarbeider og infrastruktur. Infratek AS har strøm/nettstasjoner /fordelingsskap, Tveco AS leverer fiber til alle husstander og Nettpartner AS sørger for gatebelysning.

Felles grøntareal med lekeområder og nærmiljøanlegg
Det skal etableres et stort, felles aktivitetsanlegg – også kalt Nærmiljø anlegg, som Fet kommune skal overta sammen med veier, vann og avløpsanlegg. I alt 14 lekeplasser og lekeområder til fri benyttelse av fremtidige beboere skal etableres, samt store felles grøntarealer, som vil bli samlet i et Realsameie.